YenLe8111

YenLe8111

12,312 836 49

Đây là nơi mà mọi người có thể đặt hàng tùy thích ^^

YenLe8111

245 57 9

Warning ❗: Cốt truyện và tính cách của các nhân vật (có thể) sẽ không đúng với bản gốc Shinichi và Conan là hai người khác nhau Mọi nhân vật thuộc bản quyền của Aoyama Gosho